help
V košíku: 0 položek
Za: 0 Kč
 
Úvodní stránka > Kredit a provize z prodeje
 

Kredit a provize z prodejeProč požadujeme na Portálu GRUNDO provizi z prodeje?

Portál GRUNDO – VŠE DOMÁCÍ poskytuje kvalitní, efektivní a bezpečné prostředí pro zprostředkování prodeje produktů a služeb z domova a kolem domova. Podporujeme rozvoj drobné výroby, rukodělné výroby, rozvoj uměleckých řemesel, lidových řemesel, výrobků zdravého životního stylu, produktů venkova a zemědělské výroby. K tomu používáme nejrůznějších prostředků, ať už technického rázu (provoz IT, administrace, lidské zdroje, vývoj), tak i prostředků propagace (PR, marketing, reklama), z čehož plynou přirozené náklady. GRUNDO se bude snažit vždy udržovat provizi na nejnižší míře tak, aby byla co nejmenší zátěží pro kupujícího.

Jaká je aktuální výše provize?

V současné době činí provize 11 % z ceny prodaného výrobku. O tuto provizi je vámi vkládaná cena za výrobek automaticky navýšena, takže provizi nemusíte počítat. Provizi vidí prodávající automaticky při přijetí objednávky. Jakmile prodávající přijatou objednávku potvrdí, strhne se mu automaticky z jeho kreditu výše provize z objednávky a nemusí se dál starat, jak nám provizi uhradí.

Co je to kredit?

Úhrada veškerých úplat (provize, poplatků) ze strany prodávajícího je prováděna z kreditu. Kredit je částka složená prodávajícím na účet Provozovatele (v penězích) („Kredit“). Po dobití Kreditu (složení Kreditu na účet Provozovatele) prodávajícím Provozovatel zašle prodávajícímu potvrzení o dobití Kreditu, a to elektronickou poštou na e-mail prodávajícího uvedený při registraci.
Úplata za zprostředkování prodeje (provize) je odepsána (stržena) automaticky po potvrzení Objednávky kupujícího Prodávajícím z Kreditu prodávajícího, s čímž prodávající vyslovuje souhlas.

Úplata za další poskytnuté služby (poplatky) je odepsána (stržena) z Kreditu automaticky po objednání služeb prodávajícím.

Provozovatel může každému prodávajícímu přidělit bezplatně částku (hodnotu) jako bonusový kredit. Bonusový kredit je věrnostní odměnou, není skutečnými penězi, ale odpovídá jejich ekvivalentu (hodnotě). V případě existence bonusového kreditu na uživatelském účtu prodávajícího jsou úplaty prodávajícího čerpány přednostně z tohoto bonusového kreditu. Teprve po vyčerpání bonusového kreditu jsou úplaty čerpány z Kreditu. Bonusový kredit není převoditelný na třetí osoby. Prodávající není oprávněn požadovat výplatu bonusového kreditu.

K vyúčtování provize a dalších poplatků v souvislosti s užíváním portálu GRUNDO za každý kalendářní měsíc vystaví Provozovatel prodávajícímu, kterému vznikla povinnost hradit provizi či jakýkoliv jiný poplatek dle Ceníku, daňový doklad (fakturu). V daňovém dokladu Provozovatel vyčíslí výši provize a dalších poplatků za plnění poskytnutá prodávajícímu v předcházejícím kalendářním měsíci.

Daňový doklad bude obsahovat jako dodatečnou informaci rovněž souhrn úplat, které byly prodávajícím čerpány z bonusového kreditu. Na faktuře bude dále uvedena i provize, která byla čerpána z bonusového kreditu, který provozovatel portálu GRUNDO umožnil prodávajícímu užívat při prvním přihlášení (po registraci) na portál GRUNDO nebo při svých akcích pro uživatele portálu GRUNDO.

Prodávající může kontrolovat na svém uživatelském účtu (profilu) svůj účet (stav) Kreditu s přehledem úhrad a úplat. Kredit lze průběžně doplňovat dle potřeby prodávajícího. Dostatečná výše kreditu je předpokladem pro uzavření smlouvy s kupujícím (uskutečnění prodeje). Bez dostatečné výše Kreditu nelze ze strany prodávajícího uzavřít smlouvu s kupujícím.

Jak si doplnit kredit?

  1. přes platební bránu České spořitelny a.s. na portálu GRUNDO, a to formou platební karty
  2. bankovním převodem na bankovní účet provozovatele vedeného u České spořitelny a.s., číslo účtu: 2849133389/0800, vždy je důležité uvádět své ID číslo jako variabilní symbol
  3. platbou přes mobilní operátory přímo přes portál GRUNDO (zatím jen pro uživatele mobilního operátora T-mobile)
  4. osobním vkladem na účet provozovatele portálu GRUNDO vedeného u České spořitelny a.s., číslo účtu: 2849133389/0800, vždy je důležité uvádět své ID číslo jako variabilní symbol

Pokud kupující neuhradí svoji objednávku, hradí prodávající provizi?

Pokud kupující neuhradí zboží (a zboží mu tedy nebude dodáno) může prodejce zažádat o nepočítání nebo vrácení provize (pomocí kliknutí na tlačítko Nahlásit objednávku nebo přímo napsat na Pomocnou ruku). V těchto případech může provozovatel portálu GRUNDO ověřovat, zda-li kupující skutečně částku neuhradil a zboží nepřevzal. V tom případě provozovatel portálu GRUNDO přičte zpět na kredit prodávajícího danou výši provize.