help
V košíku: 0 položek
Za: 0 Kč
 
Úvodní stránka > Všeobecné obchodní podmínky Portálu GRUNDO
 

Všeobecné obchodní podmínky Portálu GRUNDO

Obsah:

1. Obecné

2. Provozovatel

3. Uživatelé – práva a povinnosti

4. Registrace

5. Prodávající

6. Kupující

7. Jak nakupovat na Portálu GRUNDO (uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím)

8. Povolené a zakázané Zboží a Služby

9. Placení provize a dalších poplatků, vyúčtování a placení z kreditu

10. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

11. Závěrečná ustanovení


1. Obecné

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky („Všeobecné obchodní podmínky“) upravují provoz a užívání internetového portálu GRUNDO – VŠE DOMÁCÍ („Portál GRUNDO“) uživateli.

1.2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o užívání Portálu GRUNDO uzavřené mezi provozovatelem Portálu GRUNDO a registrovaným uživatelem Portálu GRUNDO („Smlouva“) ve formě stanovené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a upravují vzájemná práva a povinnosti provozovatele Portálu GRUNDO a registrovaného uživatele Portálu GRUNDO a dále práva a povinnosti registrovaných uživatelů při užívání Portálu GRUNDO.

1.3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou pro provozovatele Portálu GRUNDO a registrovaného uživatele Portálu GRUNDO závazné od okamžiku uzavření Smlouvy. Některá ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek se vztahují na všechny uživatele Portálu GRUNDO (tj. na všechny návštěvníky Portálu GRUNDO) od okamžiku jejich vstupu na Portál GRUNDO.

1.4. Pokud z textu těchto Všeobecných obchodních podmínek nevyplývá jinak, pak odkaz na článek či přílohu uvedený níže, je odkazem na článek či přílohu těchto Všeobecných obchodních podmínek.

1.5. Internetový Portál GRUNDO je přístupný na doméně
www.grundo.cz, www.vsedomaci.cz.

1.6. Nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek je platný ceník Provozovatele za služby Portálu GRUNDO („Ceník“), který je zveřejněn na Portálu GRUNDO. 2. Provozovatel2.1. Provozovatelem Portálu GRUNDO je společnost GRUNDO s.r.o., se sídlem Wassermannova 1145/11, Praha 5 – Hlubočepy, PSČ 152 00, IČ: 014 94 601, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 207515 („Provozovatel“). Provozovatel je podnikatelem (obchodní společností) ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.2.2. Portál GRUNDO je internetový portál (prostor) umožňující jednotlivým prodávajícím umístit (zveřejnit) jejich nabídku zboží („Zboží“) a služeb („Služby“) k prodeji a poskytnutí, zveřejňovat registrovaným uživatelům poptávky Zboží a Služeb a jiné informace na Portálu GRUNDO v rozsahu a za podmínek stanovených těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Provozem Portálu GRUNDO Provozovatel vytváří pro prodávající příležitost uzavřít smlouvy s kupujícími, jejichž předmětem je prodej Zboží, zhotovení Zboží a/nebo poskytnutí Služby. Předmětem nabídky prodávajícího může být pouze Zboží a Služby povolené Provozovatelem dle čl. 8 těchto Všeobecných obchodních podmínek.2.3. Provozovatel není zhotovitelem, dodavatelem ani vlastníkem Zboží ani poskytovatelem Služeb prezentovaných (nabízených) prodávajícími na Portálu GRUNDO. Provozovatel se neúčastní jakýmkoliv způsobem na uzavírání smluv mezi prodávajícími a kupujícími a nejedná jako zástupce prodávajících či kupujících.2.4. Provozovatel se nepodílí na obsahu nabídek prodávajících, popisu Zboží či Služeb či obsahu diskusních fór.2.5. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Portálu GRUNDO. Provozovatel neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Portálu GRUNDO (nedostupností Portálu GRUNDO), vadným nebo omezeným provozem Portálu GRUNDO, poškozením nebo ztrátou dat uživatelů Portálu GRUNDO nebo v přímé či nepřímé souvislosti s těmito skutečnostmi.3. Uživatelé – práva a povinnosti
3.1. Uživatelem je každá fyzická nebo právnická osoba, která navštíví Portál GRUNDO, resp. internetové stránky, na kterých je Portál GRUNDO umístěn, není-li v těchto Všeobecných obchodních podmínkách uvedeno jinak. Uživatelem je prodávající, kupující nebo neregistrovaný uživatel (uživatel bez registrace). Prodávající a kupující jsou vždy registrovanými uživateli („registrovaný uživatel“). Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny uživatele Portálu GRUNDO, není-li v těchto Všeobecných obchodních podmínkách výslovně uvedeno nebo z kontextu nevyplývá, že se konkrétní právo či povinnost týká pouze registrovaného uživatele, resp. prodávajícího či kupujícího.3.2. Uživatelé nejsou oprávněni bez souhlasu Provozovatele stahovat, upravovat či odstraňovat zdrojový kód, programové nebo technické prostředky na Portálu GRUNDO, jakož i instalovat na Portálu GRUNDO jakékoli zdrojové kódy, programy nebo data třetích osob. Uživatelé odpovídají za škody způsobené Provozovateli či třetím osobám porušením uvedených povinností.3.3. Uživatelé nejsou v souvislosti s užíváním Portálu GRUNDO oprávněni užívat software, skripty nebo obdobné mechanismy a opatření, které by mohly narušit funkce Portálu GRUNDO a/nebo by mohly nepřiměřeně zatěžovat servery a infrastrukturu Portálu GRUNDO. Uživatelé dále nejsou oprávněni jakýmkoliv způsobem zasahovat do systému Portálu GRUNDO, měnit či blokovat jeho obsah a jakýmkoliv způsobem narušovat činnost systému Portálu GRUNDO. Uživatelé odpovídají za škody způsobené Provozovateli či třetím osobám porušením uvedených povinností (zákazů).3.4. GRUNDO – VŠE DOMÁCÍ je ochrannou známkou, jejímž vlastníkem je Provozovatel. Ochrannou známku GRUNDO – VŠE DOMÁCÍ nejsou uživatelé oprávněni užívat v obchodním styku bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.3.5. Portál GRUNDO stejně jako grafická podoba a obsah internetových stránek, na kterých je Portál GRUNDO umístěn, a jejich struktura, jsou autorskými díly, k nimž vykonává veškerá majetková práva Provozovatel. Jakékoliv užití výše uvedených autorských děl, jakož i jakýchkoliv dalších autorských děl, zejména jejich rozmnožování, rozšiřování a sdělování veřejnosti je možné pouze s předchozím písemným souhlasem autora (Provozovatele). Užití autorských práv nebo práv k databázi bez souhlasu autora je neoprávněným zásahem do autorských práv ve smyslu autorského zákona. Autor má v takovém případě mimo jiné nárok na to, aby se osoba, která zasáhla do autorských práv autora, takového jednání zdržela, odstranila následky zásahu do práv, poskytla přiměřené zadostiučinění včetně zadostiučinění v penězích, bezdůvodného obohacení a náhrady škody.3.6. Registrovaní uživatelé jsou plně odpovědní za splnění svých zákonných a daňových povinností v souvislosti s příjmy a plněními získanými ze smluv uzavřených prostřednictvím Portálu GRUNDO.3.7. Registrovaný uživatel prohlašuje a zaručuje Provozovateli, že v okamžiku, kdy uzavřel s Provozovatelem Smlouvu a projevil souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami, jsou prohlášení jím učiněná ve Smlouvě, resp. ve Všeobecných obchodních podmínkách platná, pravdivá a úplná.3.8. Registrovaný uživatel prohlašuje, že je způsobilý nabývat práv a je schopen plnit své povinnosti vyplývající mu ze Smlouvy a z těchto Všeobecných obchodních podmínek.3.9. Registrovaný uživatel prohlašuje, že plnění závazků registrovaného uživatele vyplývajících ze Smlouvy a z těchto Všeobecných obchodních podmínek nebude vést k neplnění či porušení jakékoliv smlouvy, platných právních předpisů nebo rozhodnutí a jiných aktů veřejné správy, které se týkají registrovaného uživatele.3.10. Registrovaný uživatel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, ani jeho majetek není předmětem jakéhokoliv insolvenčního řízení.3.11. Registrovaný uživatel prohlašuje, že jeho majetek není předmětem řízení o výkonu rozhodnutí nebo exekučního řízení, není v likvidaci a neexistují právní ani faktické překážky, které by mu bránily v plnění závazků ze Smlouvy, z těchto Všeobecných obchodních podmínek a ze smluv uzavřených s jinými registrovanými uživateli prostřednictvím Portálu GRUNDO.3.12. Registrovaný uživatel je oprávněn ukládat či umísťovat na Portál GRUNDO elementy HTML. Registrovaný uživatel nesmí ukládáním či umísťováním elementů HTML na Portál GRUNDO ohrozit, poškodit či negativně ovlivnit obsah a funkčnost Portálu GRUNDO.3.13. Registrovaný uživatel není oprávněn ukládat či umísťovat na Portál GRUNDO (např. do profilu, popisu předmětu a titulu Zboží a/nebo Služby), Java Script, PHP a další programovací jazyky, ani nesmí ohrozit, poškodit či negativně ovlivnit obsah a funkčnost Portálu GRUNDO.3.14. Uživatelé nejsou oprávněni na Portál GRUNDO (včetně diskusí, blogů, profilů a vnitřní pošty) vkládat jakékoli internetové odkazy, reklamu a další informace spojené s propagací bez písemného souhlasu provozovatele Portálu GRUNDO.3.15. Uživatelé nejsou oprávněni zasílat vnitřní poštou Portálu GRUNDO hromadné zprávy, reklamní a propagační informace, nebo jiné zprávy obvykle klasifikované jako spam (nevyžádaná pošta).3.16. Registrovaný uživatel není oprávněn činit jakékoliv kroky směřující k uzavření smlouvy s jiným uživatelem Portálu GRUNDO ohledně Zboží a Služeb nabízených registrovaným uživatelem (prodávajícím) na Portálu GRUNDO mimo Portál GRUNDO. V případě, že registrovaný uživatel poruší tuto povinnost, je povinen nahradit Provozovateli veškeré škody, které Provozovateli porušením této povinnosti způsobil (zejména, nikoliv však pouze, ušlý zisk).3.17. Registrovaní uživatelé nejsou oprávněni uveřejňovat své osobní, kontaktní nebo jiné identifikační údaje na Portálu GRUNDO (včetně diskusí, blogů, profilů a vnitřní pošty) s výjimkou přidělené přezdívky (nick). Uvedený zákaz se vztahuje i na registrované uživatele (prodávající) nabízející poskytování Služeb na Portálu GRUNDO v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Po potvrzení objednávky kupujícího (zkontaktování) obdrží kupující automaticky ze systému Portálu GRUNDO kontaktní údaje na prodávajícího.3.18. Registrovaný uživatel není oprávněn (a nebude mu to ani systémem Portálu GRUNDO umožněno) kontaktovat více uživatelů Portálu GRUNDO najednou. Registrovaný uživatel je oprávněn kontaktovat a komunikovat vždy jen s jedním registrovaným uživatelem Portálu GRUNDO v souvislosti s objednávkou. Po dokončení objednávky (uzavření a realizaci smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím) nejsou kupující a prodávající oprávněni spolu dále komunikovat a nebude jim to ani systémem Portálu GRUNDO umožněno. Další komunikace mezi prodávajícím a kupujícím je možná jen na základě písemné žádosti u tzv. „Pomocné ruky“ Portálu GRUNDO, která může povolit vnitřní poštu mezi prodávajícím a kupujícím.3.19. Uživatelé Portálu GRUNDO jsou povinni dodržovat platné právní předpisy České republiky a jednat v souladu dobrými mravy a se zásadami poctivého obchodního styku.4. Registrace
4.1. Na Portálu GRUNDO je oprávněn nabízet Zboží a Služby k prodeji a kupovat Zboží a Služby nabízené na Portálu GRUNDO pouze registrovaný uživatel, který s Provozovatelem uzavřel Smlouvu. Pouze registrovaný uživatel má přístup do diskusních fór, a blogů na Portálu GRUNDO.4.2. Nahlížení do profilů prodávajících na Portálu GRUNDO je zpřístupněno všem návštěvníkům Portálu GRUNDO za účelem výběru Zboží a/nebo Služby. K realizaci nákupu je již nutné se zaregistrovat jako kupující.4.3. Základní registrace na Portálu GRUNDO je zdarma pro všechny uživatele. Prodávající má dále možnost si vybrat z několika doplňkových služeb (stupňů registrace dle rozsahu užívání Portálu GRUNDO) za ceny dle Ceníku.4.4. Na Portálu GRUNDO je oprávněna se registrovat každá fyzická osoba starší 18 let a každá existující právnická osoba (zapsaná v obchodním rejstříku či jiném veřejném registru). Registrace na Portálu GRUNDO probíhá prostřednictvím registračního formuláře umístěného na Portálu GRUNDO. V registračním formuláři si každý uživatel určí, zda bude prodávajícím či nakupujícím zatržením příslušného pole.4.5. Uživatel je povinen při registraci vyplnit v registračním formuláři všechny údaje označené jako povinné. Uživatel odpovídá za platnost, pravdivost a úplnost svých identifikačních údajů uvedených při registraci.4.6. Poté, co uživatel projeví vůli registrovat se na Portálu GRUNDO (uzavřít s Provozovatelem Smlouvu), vyplní a odešle registrační formulář, Provozovatel odešle na e-mailovou adresu uživatele uvedenou v registračním formuláři potvrzení o provedené registraci a aktivační odkaz k aktivaci uživatelského účtu („Potvrzení“). Od okamžiku, kdy uživatel obdrží Potvrzení, může si prostřednictvím aktivačního e-mailu aktivovat svůj uživatelský účet a po zadání hesla se přihlásit ke svému uživatelskému účtu na Portálu GRUNDO. Okamžikem prvního přihlášení uživatele k jeho uživatelskému účtu na Portálu GRUNDO (po aktivaci uživatelského účtu prostřednictvím aktivačního odkazu) je registrace uživatele na Portálu GRUNDO dokončena a mezi registrovaným uživatelem a Provozovatelem je uzavřena Smlouva. Registrovaný uživatel prvním přihlášením ke svému uživatelskému účtu na Portálu GRUNDO (po aktivaci uživatelského účtu prostřednictvím aktivačního odkazu) vyslovuje souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami a jsou pro něj závazné.4.7. Uživatelé berou na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel není povinen žádost uživatele o registraci akceptovat (potvrdit), resp. požádat uživatele o potvrzení registrace. Uživatel nemá na registraci ani na užívání Portálu GRUNDO právní nárok.4.8. Systém Portálu GRUNDO přidělí registrovanému uživateli unikátní identifikační číslo („ID“) a vygeneruje přezdívku (nick). Přezdívka se skládá z křestního jména registrovaného uživatele a pořadového čísla (které odpovídá četnosti shodných křestních jmen již registrovaných uživatelů). Pod přidělenou přezdívkou vystupuje registrovaný uživatel na Portálu GRUNDO a komunikuje s ostatními registrovanými uživateli. Registrovaný uživatel není oprávněn tuto svou přezdívku měnit v průběhu používání Portálu GRUNDO a účinnosti Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele. ID slouží pouze pro vnitřní potřebu Provozovatele (identifikaci registrovaného uživatele).4.9. Přístup k uživatelskému účtu registrovaného uživatele je zabezpečen adresou elektronické pošty (e-mailem) uvedenou registrovaným uživatelem při registraci na Portálu GRUNDO a heslem. Registrovaní uživatelé jsou povinni zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jejich uživatelského účtu na Portálu GRUNDO.4.10. Registrovaní uživatelé mají přístup ke svým identifikačním údajům a jsou kdykoli oprávněni změnit či doplnit své identifikační údaje v registračním formuláři v sekci „Přihlášení“ na Portálu GRUNDO.4.11. Registrovaní uživatelé jsou povinni udržovat své identifikační údaje platné, pravdivé a úplné a v případě jejich změny své identifikační údaje bezodkladně změnit na Portálu GRUNDO v sekci „Můj profil“. Údaje uvedené registrovaným uživatelem v jeho uživatelském účtu jsou Provozovatelem Portálu GRUNDO považovány za správné.4.12. Registrace na Portálu GRUNDO je vázána na konkrétní osobu. Registrovaný uživatel není oprávněn jakkoliv disponovat se svým uživatelským účtem, převést práva a/nebo povinnosti jakkoliv související se svou registrací na Portálu GRUNDO na jinou osobu a umožnit využívání svého uživatelského účtu třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.4.13. Registrovaní uživatelé berou na vědomí, že jejich uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele Portálu GRUNDO a nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.4.14. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za zneužití osobních dat registrovaného uživatele uvedených registrovaným uživatelem na Portálu GRUNDO (v nabídce), nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek Portálu GRUNDO třetí osobou. Provozovatel rovněž neodpovídá za případy, kdy se ukáže, že identita registrovaného uživatele nebyla správná.4.15. Provozovatel je oprávněn zrušit uživatelský účet registrovaného uživatele (resp. odstoupit od Smlouvy) a/nebo pozastavit registraci (účet) registrovaného uživatele na Portálu GRUNDO (bez časového omezení), pokud:

(a) registrovaný uživatel porušil jakoukoliv povinnost vyplývající mu ze Smlouvy či z těchto Všeobecných obchodních podmínek; a/nebo

(b) registrovaný uživatel jedná způsobem ohrožujícím nebo poškozujícím Provozovatele nebo provoz Portálu GRUNDO; a/nebo

(c) jednáním či opomenutím registrovaného uživatele došlo k poškození nebo ohrožení práv ostatních uživatelů Portálu GRUNDO.4.16. Provozovatel je dále oprávněn vypovědět Smlouvu (zrušit uživatelský účet registrovaného uživatele), a to bez udání důvodu. Výpověď Smlouvy je účinná okamžikem doručení registrovanému uživateli.4.17. Provozovatel odešle oznámení o odstoupení od Smlouvy a/nebo výpověď Smlouvy registrovanému uživateli písemně poštou na adresu uvedenou registrovaným uživatelem při registraci a/nebo na jeho poslední známou adresu, nebo elektronickou poštou (s žádostí o potvrzení přečtení, resp. doručení e-mailové zprávy) na adresu elektronické pošty (e-mail) uvedený registrovaným uživatelem při registraci na Portálu GRUNDO, a/nebo na jeho poslední známou adresu elektronické pošty. Odstoupení od Smlouvy či výpověď Smlouvy jsou účinné doručením oznámení o odstoupení či výpovědi registrovanému uživateli. V případě, že budou oznámení o odstoupení od Smlouvy či výpověď Smlouvy registrovanému uživateli odeslány elektronickou poštou (e-mailem), odstoupení od Smlouvy či výpověď Smlouvy budou v takovém případě považovány za doručené (a účinné) obdržením zpětného elektronického potvrzení o úspěšném doručení (či o přečtení zprávy) z e-mailové adresy registrovaného uživatele. Odstoupením či výpovědí se Smlouva ruší a registrace uživatele a jakákoliv jeho aktivita na Portálu GRUNDO je ukončena. Informaci o pozastavení registrace (účtu) odešle Provozovatel registrovanému uživateli elektronickou poštou na adresu elektronické pošty (e-mail) uvedenou registrovaným uživatelem při registraci na Portálu GRUNDO. Uživateli, jehož registrace na Portálu GRUNDO byla pozastavena, bude odepřen přístup do jeho uživatelského účtu. Uživatel, kterému byla pozastavena registrace (účet) na Portálu GRUNDO, nebo vůči kterému Provozovatel od Smlouvy odstoupil či Smlouvu vypověděl, není oprávněn se bez předchozího výslovného souhlasu Provozovatele opětovně zaregistrovat na Portálu GRUNDO a na Portálu GRUNDO vyvíjet jakoukoliv aktivitu (zejména za účelem prodeje či koupě Zboží a/nebo Služeb).4.18. Registrovaný uživatel je oprávněn ukončit registraci a prodej na Portálu GRUNDO (vypovědět Smlouvu) bez udání důvodu zrušením svého účtu, a to na základě písemné žádosti přes Pomocnou ruku Portálu GRUNDO.5. Prodávající
5.1. Prodávající je registrovaný uživatel, který má zájem o prodej Zboží či poskytnutí Služby, které za tímto účelem nabízí na Portálu GRUNDO.
5.2. Na základě registrace provedené na Portálu GRUNDO může prodávající vstupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní je prodávající oprávněn zadávat nabídky Zboží (svých výrobků) a Služeb na Portálu GRUNDO.
5.3. Prodávající může obdržet na základě své registrace od Provozovatele Portálu GRUNDO bonusový kredit. Bonusový kredit je nenárokový a slouží k tomu, aby si prodávající vyzkoušel prodej na Portálu GRUNDO. Výše vstupního bonusového kreditu je specifikována v Ceníku.
5.4. Provozovatel je oprávněn zrušit uživatelský účet prodávajícího (odstoupit od Smlouvy) a/nebo pozastavit registraci prodávajícího na Portálu GRUNDO, v případě (vedle důvodů uvedených v čl. 4. odst. 4.15. těchto Všeobecných obchodních podmínek), kdy (i) prodávající svůj uživatelský účet nevyužívá po dobu delší než 6 měsíců, a/nebo (ii) prodávající poruší své povinnosti ze smlouvy uzavřené s kupujícím. Pokud Provozovatel zruší účet prodávajícího (odstoupí od Smlouvy) a/nebo pozastaví prodávajícímu registraci na Portálu GRUNDO z důvodu porušení povinností prodávajícího ze Smlouvy, těchto Všeobecných obchodních podmínek či ze smlouvy uzavřené s kupujícím, Provozovatel není v takovém případě povinen prodávajícímu vrátit kredit prodávajícího zbývající na jeho účtu na Portálu GRUNDO.
5.5. Prodávající je povinen zaplatit Provozovateli Portálu GRUNDO z každého uskutečněného obchodu (uzavřené smlouvy s kupujícím) provizi dle Ceníku. Výše provize se odvíjí od celkové hodnoty (ceny) obchodu.
5.6. Prodávající je povinen uvést úplný a přesný popis jím nabízeného Zboží a Služeb.
5.7. Provozovatel není odpovědný za obsah popisu Zboží a Služeb nabízených prodávajícím na Portálu GRUNDO. Provozovatel si však vyhrazuje právo odstranit či změnit popis Zboží (např. odstranit fotografii) či Služeb, dojde-li ze strany prodávajícího k prokazatelnému porušení autorských práv či práv průmyslových (zejm. k ochranným známkám) Provozovatele a/nebo třetích osob či k porušení jiných obecně závazných předpisů.
6. Kupující
6.1. Kupující je registrovaný uživatel, který má zájem o koupi Zboží a/nebo poskytnutí Služby nabízené prodávajícími na Portálu GRUNDO a za tímto účelem objedná Zboží a/nebo Službu nabízenou prodávajícími na Portálu GRUNDO.6.2. Na základě registrace kupujícího provedené na Portálu GRUNDO je kupující oprávněn vstupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující objednávat Zboží či Služby nabízené prodávajícími na Portálu GRUNDO.6.3. Registrovaný kupující se může během svého užívání stát i prodávajícím a to ve svém profilu "Můj profil"  klikem na políčko "Stát se prodávajícím".6.4. Kupující svou registrací na Portálu GRUNDO získá určité uživatelské výhody (například možnost zrušení objednávky nepotvrzené prodávajícím, přehled o svých objednávkách a transakcích, oprávnění ohodnotit jím zakoupené zboží či Službu nebo prodávajícího, bude oprávněn se obrátit na tzv. Pomocnou ruku Portálu GRUNDO a nebude povinen vyplňovat své údaje při dalších objednávkách).6.5. Kupující neplatí Provozovateli žádnou provizi ani poplatek v souvislosti s koupí Zboží či Služeb na Portálu GRUNDO, resp. s uzavřením příslušné smlouvy s prodávajícím.
7. Jak nakupovat na Portálu GRUNDO(uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím)
7.1. Portál GRUNDO obsahuje nabídky Zboží (výrobků) a/nebo Služeb nabízené prodávajícími k prodeji (k poskytnutí) s uvedením ceny nabízeného Zboží (výrobků) a/nebo Služeb. Ceny nabízeného Zboží a/nebo Služeb jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků (provize), není-li dále stanoveno jinak. Cena Zboží nezahrnuje balné a poštovné (cenu dopravy). U každého Zboží je uvedena cena za balné a poštovné (dopravu), počet kusů Zboží, které má prodávající k dispozici, způsob úhrady ceny za Zboží a/nebo Službu, dodací a další podmínky prodeje Zboží či poskytnutí Služby. U Služeb je uvedeno, zda je nabízená Služba aktuálně dostupná či nikoliv, popřípadě v jakém rozsahu.7.2. V sekci „Služby – Poptávky a nabídky“ je kupujícím povoleno umisťovat poptávky po Službách a prodávajícím umísťovat nabídky Služeb.7.3. Potenciální kupující vloží Zboží a/nebo Službu do elektronického nákupního košíku na webovém rozhraní Portálu GRUNDO („nákupní košík“) a automatizovaný nákupní systém Portálu GRUNDO ho provede dalšími kroky nákupu.7.4. Po vložení Zboží a/nebo Služby do nákupního košíku kupující vyplní objednávkový formulář v internetovém rozhraní Portálu GRUNDO. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

(a) objednávaném Zboží či Službě (které kupující vložil do nákupního košíku); a

(b) způsobu úhrady ceny za Zboží či Službu;

(c) dopravě, resp. způsobu dodání objednávaného Zboží či Služby (způsob dodání Zboží či Služby si zvolí kupující výběrem v nákupním košíku podle možností, které prodávající u Zboží či Služby nabízí), a nákladech spojených s dodáním Zboží či poskytnutím Služby.7.5. Pokud má kupující zájem o koupi Zboží a/nebo poskytnutí Služby, odešle objednávku Zboží či Služby po vyplnění objednávkového formuláře prodávajícímu prostřednictvím Portálu GRUNDO. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „potvrdit objednávku“ („Objednávka“).7.6. Celková cena za Zboží a/nebo Službu včetně poštovného (dopravy) a balného je vždy zobrazena před konečným potvrzením Objednávky kupujícím.7.7. Kupující odpovídá za pravdivost, úplnost a správnost údajů uvedených v jeho Objednávce. Údaje uvedené v Objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.7.8. Objednávka odeslaná kupujícím prodávajícímu prostřednictvím Portálu GRUNDO představuje návrh na uzavření příslušné smlouvy (tj. kupní, o dílo nebo o poskytnutí služby) mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je prodej a/nebo zhotovení Zboží a/nebo poskytnutí Služby vymezené v Objednávce.7.9. Prodávající po obdržení Objednávky kupujícímu potvrdí Objednávku, a to kliknutím na ikonu pro potvrzení Objednávky kupujícího v sekci „Moje Obchody – stav objednávek“, ke které má přístup po přihlášení na Portál GRUNDO.7.10. V případě, že prodávající nemá k dispozici dostatečnou výši kreditu ve smyslu čl. 9 těchto Všeobecných obchodních podmínek (podrobnosti jsou uvedeny v sekci Kredit v uživatelském rozhraní prodávajícího na Portálu GRUNDO) k zaplacení provize za uzavření smlouvy s kupujícím, prodávajícímu nebude umožněno Objednávku kupujícího potvrdit. Možnost potvrzení Objednávky bude obnovena po doplnění kreditu na potřebnou výši.7.11. Potvrzením Objednávky kupujícího prodávajícím na internetovém rozhraní Portálu GRUNDO je mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena smlouva (kupní, o dílo či o poskytnutí služby). Předmětem takové smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu Zboží nebo poskytnout Službu dle Objednávky kupujícího potvrzené prodávajícím a závazek kupujícího zaplatit prodávajícímu cenu Zboží či Služby. Provozovatel Portálu GRUNDO není stranou smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, ani se tohoto smluvního vztahu nikterak neúčastní. Kupující odesláním Objednávky prodávajícímu souhlasí s použitím elektronických komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy mezi ním a prodávajícím (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, atd.) si hradí kupující sám.7.12. V případě, že se jedná o Službu, smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je rovněž uzavřena v případě, že kupující nebo prodávající projeví zájem o poskytnutí Služby (odpoví na nabídku či poptávku) a druhá strana poskytnutí Služby potvrdí (akceptuje). Odpověď na poptávku nebo nabídku Služby probíhá prostřednictvím potvrzení přes internetové rozhraní Portálu GRUNDO.7.13. Prodávající je oprávněn Objednávku kupujícímu potvrdit i částečně. V takovém případě dochází k uzavření příslušné smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím pouze ohledně Zboží a Služeb (jejich množství) potvrzeného prodávajícím.7.14. Prodávající není povinen akceptovat Objednávku kupujícího a s kupujícím uzavřít smlouvu.7.15. Smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.7.16. Prodávající a kupující jsou povinni kontaktovat se a reagovat na uzavření smlouvy ve lhůtě 5 dnů ode dne uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím tak, aby mohlo bez zbytečného odkladu dojít k realizaci práv ze smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Je-li kupující a/nebo prodávající po dobu delší než 7 dnů ode dne uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím nekontaktní (tzn. není možno jej zastihnout na kontaktech jím uvedených při registraci nebo nereaguje na jakékoliv doručené výzvy), má druhá strana právo od smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím odstoupit.7.17. Prodávající a registrovaní kupující (nikoliv jen jednorázově) jsou oprávněni vést mezi sebou veškerou komunikaci ohledně smlouvy mezi nimi uzavřené a plnění z takové smlouvy (zejména ohledně předání údajů nezbytných pro provedení platby a pro zaslání a dodání Zboží, reklamace, zrušení objednávky či smlouvy změny termínu dodání Zboží apod.) prostřednictvím vnitřní elektronické pošty Portálu GRUNDO za podmínek uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách (viz zejména čl. 3. odst. 3.18. těchto Všeobecných obchodních podmínek).7.18. Podmínky uzavření smlouvy s prodávajícím a obsah smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím (dodací podmínky, stanovení ceny Zboží či Služby a způsob úhrady ceny Zboží a Služby) se liší u jednotlivých prodávajících. Podmínky prodeje Zboží a/nebo poskytnutí Služby jsou uvedeny v nabídce Zboží a/nebo Služby.7.19. V případě, že prodávající odstoupí od smlouvy uzavřené mezi ním a kupujícím z důvodu porušení povinností z takové smlouvy kupujícím, prodávající má právo na vrácení provize, kterou v souvislosti s uzavřenou smlouvou zaplatil Provozovateli.7.20. Provozovatel neprovádí kontrolu nabízeného Zboží a Služeb a negarantuje a ani není jakkoliv odpovědný za splnění smluv a jiných dohod uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím.7.21. Provozovatel nepřebírá žádné záruky za Zboží a Služby prezentované (nabízené) prodávajícími na Portálu GRUNDO, zejména (nikoliv však pouze) neodpovídá za jejich obsah, rozsah, kvalitu, původ, upotřebitelnost, způsob vyobrazení ani jejich prezentaci, dodání, odebrání a zaplacení). Provozovatel neodpovídá za vady Zboží a Služeb.7.22. Provozovatel není oprávněn ani povinen řešit případné spory vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím na základě smlouvy a/nebo v souvislosti se smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím (včetně případného uplatnění vad Zboží nebo neplnění jedné ze smluvních stran). Provozovatel v rámci svých možností poskytne prodávajícím a kupujícím podporu za účelem řádného splnění závazků vyplývajících jim ze smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím a/nebo za účelem vyřešení sporu mezi kupujícím a prodávajícím.8. Povolené a zakázané Zboží a Služby
8.1. Není-li mezi Provozovatelem a prodávajícím písemně dohodnuto jinak, prodávající je oprávněn na Portálu GRUNDO prezentovat a nabízet pouze následující Zboží a Služby: výrobky a služby týkající se domova, domácnosti, podpory rozvoje domácí drobné výroby, rukodělné výroby, uměleckých řemesel, lidových řemesel, výrobky zdravého životního stylu, farmářství, bioprodukce a produkty venkova a zemědělské výroby, originální, rukodělné a malosériově vyrobené výrobky a produkty, které jsou vyráběny prodávajícím nebo seskupením zhotovitelů. Na Portálu GRUNDO je rovněž možné prezentovat a nabízet služby týkající se volného času (jeho využití) formou nabídky služby (např. výlety). Prodávající je rovněž oprávněn na Portálu GRUNDO prezentovat a nabízet Služby, které se týkají drobné výpomoci v domácnosti či domova, rodiny a domů. Přesný a aktuální seznam Zboží a Služeb („Seznam“), které je možné nabízet prodávající na Portálu GRUNDO, je uveden na Portálu GRUNDO. 
8.2. Prodávající je oprávněn písemně požádat Provozovatele Portálu GRUNDO o doplnění některého Zboží a/nebo Služby (názvu či kategorie) do Seznamu, pokud není v aktuálním Seznamu obsažena.
8.3. Není-li mezi Provozovatelem a prodávajícím písemně dohodnuto jinak, prodávající není oprávněn zveřejňovat na Portálu GRUNDO jakékoliv reklamní upoutávky, texty a odkazy, atd.
8.4. Prodávající není oprávněn na Portálu GRUNDO prezentovat a nabízet použité Zboží.
8.5. Prodávající není oprávněn na Portálu GRUNDO prezentovat a nabízet Zboží a Služby, jejichž nabízení, propagace, prodej či poskytnutí vyžaduje zvláštní povolení, souhlas nebo splnění oznamovací povinností, a/nebo Zboží či Služby, jejichž nabízení, propagace, užívání, prodej či poskytování je v rozporu s platnými právními předpisy, soudním, rozhodčím nebo správním rozhodnutím nebo jiným opatřením orgánu veřejné správy nebo dobrými mravy, a/nebo jejichž nabízením, prodejem či poskytnutím by byla porušena práva Provozovatele, ostatních uživatelů Portálu GRUNDO nebo třetích osob.
8.6. Prodávající není oprávněn nabízet a prezentovat Zboží, jehož není vlastníkem a/nebo Zboží, na kterém váznou práva třetích osob a/nebo jehož nabízením, propagací a prodejem jsou porušována práva duševního vlastnictví.
8.7. Zakázané Zboží a Služby je Provozovatel Portálu GRUNDO oprávněn kdykoli z Portálu GRUNDO (celého systému) odstranit, a to i bez předchozího upozornění prodávajícího. Prodávající tímto uděluje Provozovateli výslovný souhlas s odstraněním zakázaného Zboží a/nebo Služby z Portálu GRUNDO.
9. Placení provize a dalších poplatků, vyúčtování a placení z kreditu

9.1. Dojde-li mezi prodávajícím a kupujícím k uzavření smlouvy (prodávající potvrdí Objednávku kupujícího), jejímž předmětem je prodej Zboží, zhotovení Zboží či poskytnutí Služby, vzniká Provozovateli vůči prodávajícímu nárok na provizi (za zprostředkování uzavření příslušné smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím) ve výši dle platného Ceníku.
9.2. Provozovatel nabízí registrovaným uživatelům další doplňkové služby určené k podpoře prodeje Zboží a poskytování Služeb (například zvýšení počtu inzerovaného Zboží a/nebo Služeb uživatele, upřednostnění Zboží a/nebo Služeb uživatele při zobrazování, zvýraznění nabídky apod.). Za využití těchto služeb si Provozovatel účtuje poplatky ve výši a za podmínek uvedených v Ceníku. Doplňkovou službu je prodávající oprávněn vybrat (objednat) při vkládání (zadávání) nabídky Zboží a/nebo Služby ze svého uživatelského rozhraní na Portál GRUNDO. Smlouva mezi Provozovatelem a prodávajícím o poskytnutí uvedených doplňkových služeb je uzavřena v okamžiku, kdy prodávající ve svém uživatelském rozhraní na Portálu GRUNDO potvrdí vložení (zadání) své nabídky Zboží a/nebo Služby obsahující doplňkovou službu na Portál GRUNDO.
9.3. Úhrada veškerých úplat (provize, poplatků) ze strany prodávajícího je prováděna z kreditu. Kredit je částka složená prodávajícím na účet Provozovatele (v penězích) („Kredit“). Po dobití Kreditu (složení Kreditu na účet Provozovatele) prodávajícím Provozovatel zašle prodávajícímu potvrzení o dobití Kreditu, a to elektronickou poštou na e-mail prodávajícího uvedený při registraci.
9.4. Pro vyloučení pochybností Provozovatel uvádí, že nabití Kreditu není předmětem DPH, neboť není dopředu zřejmé, na jakou službu bude Kredit čerpán a ani není zřejmé, zda a kdy k čerpání Kreditu dojde.
9.5. Úplata za zprostředkování prodeje (provize) je odepsána (stržena) automaticky po potvrzení Objednávky kupujícího prodávajícímu z Kreditu prodávajícího, s čímž prodávající vyslovuje souhlas.
9.6. Úplata za další poskytnuté služby (poplatky) je odepsána (stržena) z Kreditu automaticky po objednání služeb prodávajícím.
9.7. Provozovatel může každému prodávajícímu přidělit bezplatně částku (hodnotu) jako bonusový kredit. Bonusový kredit je věrnostní odměnou, není skutečnými penězi, ale odpovídá jejich ekvivalentu (hodnotě). V případě existence bonusového kreditu na uživatelském účtu prodávajícího jsou úplaty prodávajícího čerpány přednostně z tohoto bonusového kreditu. Teprve po vyčerpání bonusového kreditu jsou úplaty čerpány z Kreditu. Bonusový kredit není převoditelný na třetí osoby. Prodávající není oprávněn požadovat výplatu bonusového kreditu.
9.8. K vyúčtování provize a dalších poplatků v souvislosti s užíváním Portálu GRUNDO za každý kalendářní měsíc vystaví Provozovatel prodávajícímu, kterému vznikla povinnost hradit provizi či jakýkoliv jiný poplatek dle Ceníku, daňový doklad (fakturu). V daňovém dokladu Provozovatel vyčíslí výši provize a dalších poplatků za plnění poskytnutá prodávajícímu v předcházejícím kalendářním měsíci.
9.9. Daňový doklad bude obsahovat jako dodatečnou informaci rovněž souhrn úplat, které byly prodávajícím čerpány z bonusového kreditu. Na faktuře bude dále uvedena i provize, která byla čerpána z bonusového kreditu, který provozovatel Portálu GRUNDO umožnil prodávajícímu užívat při prvním přihlášení (po registraci) na Portál GRUNDO nebo při svých akcích pro uživatele Portálu GRUNDO.
9.10. Prodávající může kontrolovat na svém uživatelském účtu (profilu) svůj účet (stav) Kreditu s přehledem úhrad a úplat. Kredit lze průběžně doplňovat dle potřeby prodávajícího. Dostatečná výše kreditu je předpokladem pro uzavření smlouvy s kupujícím (uskutečnění prodeje). Bez dostatečné výše Kreditu nelze ze strany prodávajícího uzavřít smlouvu a kupujícím.
9.11. V případě, že prodávající uzavře s kupujícím smlouvu a ze strany kupujícího nebude smlouva plněna, má prodávající právo tuto skutečnost nahlásit Provozovateli (administrátorovi). Po ověření okolností uzavření smlouvy s kupujícím (obchodu) ve spolupráci s prodávajícím může Provozovatel rozhodnout o vrácení provize z uzavřené smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím (obchodu) na účet Kreditu prodávajícího.
9.12. V případě, že prodávajícímu vznikne povinnost vrátit kupujícímu z jakéhokoliv důvodu cenu za Zboží či Službu (např. z důvodu odstoupení od smlouvy, uplatnění nároku z odpovědnosti za vady Zboží nebo z jiného důvodu), nárok Provozovatele na provizi tím není dotčen.
9.13. Provozovatel je povinen vést oddělené účty kreditu každého prodávajícího.
10. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
10.1. Ochrana osobních údajů registrovaného uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o ochraně osobních údajů“).
10.2. Registrovaný uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých Provozovateli v rámci spolupráce s Provozovatelem pro účely plnění Smlouvy, vedení uživatelského účtu na Portálu GRUNDO, v souvislosti s užíváním Portálu GRUNDO a pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, a to po dobu spolupráce s Provozovatelem, a dále po dobu dalších pěti (5) let po ukončení spolupráce s Provozovatelem (Smlouvy), a to v rozsahu, v jakém jejich zpracování Provozovateli ukládá zvláštní zákon, zejména zákony daňové, nebo je takových údajů třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona, a to v rozsahu, v jakém se ve vztahu k němu uplatní zákon o ochraně osobních údajů.
10.3. Prodávající a kupující souhlasí se zpracováním uvedených osobních údajů v rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, bankovní účet („osobní údaje“).
10.4. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.
10.5. Registrovaný uživatel má právo svůj souhlas bezplatně odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Provozovatele, a dále má práva dle § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Jestliže registrovaný uživatel zjistí nebo se bude domnívat, že Provozovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Provozovatele o vysvětlení a požádat, aby Provozovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li žádost registrovaného uživatele shledána jako oprávněná, Provozovatel neprodleně odstraní tento vzniklý stav. Nevyhoví-li Provozovatel této žádosti, má registrovaný uživatel právo obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento úřad se však může registrovaný uživatel obrátit i přímo. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je účinné okamžikem doručení Provozovateli a má za následek zánik Smlouvy (registrace na Portálu GRUNDO).
10.6. Provozovatel je oprávněn nahlížet do vnitřní pošty registrovaných uživatelů za účelem kontroly, zda nedochází k porušení pravidel Portálu GRUNDO a těchto Všeobecných obchodních podmínek. Registrovaní uživatelé s tímto uzavřením Smlouvy vyslovují souhlas.
10.7. Registrovaný uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících s provozem Portálu GRUNDO a se zasíláním obchodních sdělení Portálu GRUNDO na e-mailovou adresu uvedenou registrovaným uživatelem při registraci.
11. Závěrečná ustanovení
11.1. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky a pravidla užívání Portálu GRUNDO, která jsou nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek. Tyto změny je Provozovatel povinen publikovat na Portálu GRUNDO. Přihlášením ke svému uživatelskému účtu poté, co Provozovatel na Portálu GRUNDO publikuje změny Všeobecných obchodních podmínek, vyslovuje registrovaný uživatel souhlas s veškerými do té doby publikovanými změnami Všeobecných obchodních podmínek a změněné Všeobecné obchodní podmínky jsou pro registrovaného uživatele od takového přihlášení závazné.
11.2. Provozovatel je oprávněn změnit rozsah poskytovaných služeb na Portálu GRUNDO a poskytované služby upravovat a inovovat. Tyto změny je Provozovatel povinen publikovat na Portálu GRUNDO.
11.3. Vztahy mezi Provozovatelem a prodávajícím, Provozovatelem a kupujícímu a prodávajícím a kupujícím se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a dále platnými právními předpisy České republiky.
11.4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění.
11.5.
Je zakázáno jakékoliv napodobování grafického ztvárnění Portálu GRUNDO nebo jeho částí.

V Praze dne 26. června 2013GRUNDO s.r.o.